ಚಂದ್ರಯಾನ 3: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಕನಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ

ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಉದಯ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಜುಲೈ 14, 2023 ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನಾ …

Read more