ಉಗಾಂಡದ ೪೪ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು! dr.bro ಈಗ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ dr.bro

ಎಲ್ಲರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ , Dr BRO  ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರು ಎನ್ನುತ್ತಲೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ , …

Read more