ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್.! ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ( hall ticket ) ಬಿಡುಗಡೆ.?

 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ… ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ …

Read more