ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪಾಲಿಸಿ.! ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ನೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ.?

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ..  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ,  ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ  ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ …

Read more