ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್  ವರುಣ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ  ಕೊನೆಗೂ break up.!  ನಿಜವಾಗಲೂ ವರುಣ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ. break up ಗೆ  ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.? 

  ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ…   ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲ್ಲೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ …

Read more